Music Against Drugs ry:n arvot

Hauskuus ja ilo

 • Positiivisen minäkuvan tukeminen ja mielenterveysongelmien ehkäisy
 • Elämyksellinen asenteisiin ja mielikuviin vaikuttaminen
 • Nuorisoidolien kannustava esimerkki

Yhteisöllisyys ja merkityksellisyys

 • Edistämme yhteisöllisyyttä ja lisäämme nuorten osallistumismahdollisuuksia
 • Tuemme tukiverkostoja (mm. vanhemmat, koulut, nuorisotoimet, harrastusyhteisöt, ystävät ja kaverit) ja niiden keskinäistä yhteistyötä sekä yhteisöllistä vastuuta
 • Huomioimme erityisessä syrjäytymisvaarassa olevat, edistämme sosiaalista oikeudenmukaisuutta, yhdenvertaisuutta sekä solidaarisuutta

Vuorovaikutteisuus

 • Vapaa, avoin, kaksisuuntainen, tasavertainen ja monipuolinen vuorovaikutus toimintamme kaikilla tasoilla
 • Edistämme ehkäisevän päihdetyön tunnettavuutta
 • Aktiivinen monikanavainen läsnäolo sosiaalisessa mediassa sekä perinteisissä medioissa

Innovatiivisuus

 • Nuorisokulttuurin ajankohtaisten ilmiöiden sekä historian tuntemus ja moniarvoisuuden ymmärrys
 • Uusien toimintamallien etsiminen ja tehokkaiksi todettujen vanhojen uudenlainen yhdistely

Laadukas tieto

 • Tosiasioihin perustuva ja asiallisesti esitetty, laadukas päihdetieto, joka kunnioittaa vastaanottajan älyä ja itsemääräämisoikeutta
 • Laadukkaan tutkimus-, palaute- ja vaikuttavuustiedon kerääminen, sen systemaattinen käyttö kehitys- ja arviointitoiminnassa sekä tulosten saattaminen myös muiden tietoon
 • Toiminnan tulosten mitattavuus
 • Päihdetyö, joka ei perustu pelkoihin

Verkostoja hyödyntävä läpinäkyvä organisaatio

 • Yhteistoiminnallinen, aktiivinen, tehokas ja kasvava verkostoja hyödyntävä organisaatio
 • Toiminnan läpinäkyvyys
 • Laaja yhteistyö nuoriso-, hyvinvointi- ja päihdetyökentän sekä koko yhteiskunnan kanssa