Music Against Drugs -kokonaisuuden alkuperäinen idea syntyi vuonna 2008, kun yksi sen luojista, muusikko/näyttelijä/juontaja Sampo-Ilmari Tuhkalehto, halusi osallistua huumeiden vastaiselle kiertueelle yhdessä Tuhkalehto -bändinsä kanssa. Koska monet Tuhkalehto -bändin kuuntelijoista olivat nuoria, Sampo-Ilmari halusi antaa heille musiikin lisäksi vielä muutakin. Sampo-Ilmari oli myös joutunut seuraamaan läheltä muutamien ystäviensä suhdetta huumeisiin, ja tästä aiheutuneita valitettavia seurauksia.

Sampo-Ilmari alkoi selvittää, missä huumeidenvastaisia kiertueita järjestettäisiin. Kävi kuitenkin ilmi, ettei sellaisia järjestetty kyseisellä hetkellä Suomessa ja että tuolloin olemassa olleet ehkäisevän päihdetyön järjestöt olivat luopuneet sellaisten järjestämisestä.

Sampo-Ilmari oli jo tuolloin osakkaana musiikki- ja tapahtumatuotantoyhtiö ACE Revolutionsissa, ja yhdessä yhtiökumppani Juho-Heikki Korhosen kanssa he päättivät ottaa yhteyttä Youth Against Drugs ry:hyn ja ehdottaa Music Against Drugs -tapahtumakiertueen luomista keväälle 2009.

YAD Youth Against Drugs ry:n toiminnanjohtaja Rosita Juurinen innostui ideasta. Sovittiin, että YAD ry auttaa päihdekasvatusmateriaalien sisällön tuottamisessa, toimittaa tapahtumiin infopisteensä kouluttamillaan vapaaehtoisnuorilla ja toimii tutorina kokonaisuutta rakennettaessa. ACE Revolutionsin vastuulle musiikki- ja tapahtumatuotannon ammattilaisena tulivat kaikki käytännön järjestelyt sekä yhteydenpito paikallis- ja kuntatason toimijoihin.

Ensimmäiset Music Against Drugsit järjestettiin kevättalvella 2009. Silloin Music Against Drugs koostui vielä pelkästä nuorille suunnatusta päihteettömästä iltatapahtumasta. Juonnetut tapahtumat sisälsivät YAD ry:n infopisteen, bändien livekeikkoja, discon, päihdetietokilpailuja, Nintendo Wii -pelipisteen sekä päihdekasvatusgrafiikkaa somisteina ja videoscreeneiltä. Music Against Drugs -tapahtumia tarjottiin muutamien kuntien nuorisotoimille, joista kolme tilasivat sen.

Kevään tapahtumat onnistuivat niin hyvin, että nuorisotoimien edustajat ilmoittivat halustaan toimia Music Against Drugsin suosittelijoina. Tämän rohkaisemana tapahtumaa päätettiin laajentaa. Sen yhteyteen rakennettiin Music Against Drugs -päihdekasvatusviikko ylä- ja alakouluille sekä Music Against Drugs -bändikilpailu kunnan nuorten bändeille. Bändikilpailu sisälsi Internet-äänestys -osion, jonka kautta nuorille tarjottiin mahdollisuus vaikuttaa tapahtuman sisältöön.

Laajennettu kokonaisuus järjestettiin ensimmäisen kerran 9.10.2009 Kauhavalla. Uusi päihdekasvatusviikko -osio sai kouluilta paljon kiitosta sen toteuttamisen helppoudesta. Tämä oli hyvän suunnittelun ja ohjeistamisen ansiota. Kokonaisuuden tilaajina oli enimmäkseen nuorisotoimia, mutta myös koulutoimia, seurakunnan nuorisotoimia, alueellisia järjestöjä sekä seutukunnallisia yhteistoimijoita. ACE Revolutionsin media- ja markkinointiosaamista hyödyntäen tehtiin tapahtumien yhteydessä alueellinen mediapromootio sekä aloitettiin vuosittaiset valtakunnalliset mediapromootiot. Media oli alusta asti erittäin kiinnostut Music Against Drugs -kokonaisuudesta, mikä johtunee siitä että päihdekasvatusmenetelmä sisältää mm. nuorten osallisuuden edistämistä heidän omaehtoiset kiinnostuksenkohteensa huomioiden. Kun nuoret ovat päihdekasvatukseen osallistuvia aktiivisia toimijoita syntyy nuorisokulttuurisessa viitekehyksessä uskottavaa päihdetyötä nuorilta nuorille.

Bändikilpailu osoittautui erittäin hyväksi tavaksi saada tuhansia nuoria osallistumaan. He kävivät itse Internetin ennakkoäänestyksessä äänestämässä oman paikkakuntansa nuorten bändejä sekä vaikuttamassa siihen, mitkä bändeistä pääsevät esiintymään oman kuntansa iltatapahtumaan. He levittivät sosiaalisessa mediassa, kouluilla ja vapaa–aikana tietoa bändikilpailusta. Tätä kautta nuoret ohjasivat toisiaan myös Music Against Drugs ry:n sivuille, joista löytyy linkkibannereita nuorille suunnattuihin terveyttä edistäviin sisältöihin. Nuorten valtavasta osallistumisaktiivisuudesta kertoivat äänestysluvut. Esimerkiksi Valkeakosken Music Against Drugs -bändikilpailun ennakkoäänestys keräsi ääniä kuukauden aikana päivittäin keskimäärin yli 3000 eri Internet-osoitteesta (IP-osoitteesta). Valkeakoskella on 20 000 asukasta, joten on todennäköistä, että bändikilpailun Internet-äänestykseen osallistui nuoria myös Valkeakosken naapurikunnista.

Onnistuneen 2009-2010 kiertueen jälkeen tuli ajankohtaiseksi perustaa oma erillinen Music Against Drugs ry, koska voittoa tavoittelematon aatteellinen toiminta oli muodostunut jatkuvaksi. Valtakunnallinen päihdekasvatus- ja nuorisotyö eivät ymmärrettävästi voi olla taloudellisesti voittoa tuottavaa toimintaa, sillä toiminnan laadukkuudesta riippumatta kuntien maksukyky voi riittää ainoastaan kuntakohtaisten materiaali-, matka- ja tapahtumakustannusten kattamiseen. Music Against Drugs toiminnan olemassaolo, päihdekasvatuskokonaisuuden kehittäminen ja nuorten osallisuuden edistäminen ehkäisevässä päihdetyössä ovat riippuvaisia valtakunnallisesta rahoituksesta.

Edellä kuvatuista syistä johtuen yhdistysmuoto sopi toiminnan muodoksi hyvin. Ennen yhdistyksen perustamista Music Against Drugs -toiminta oli toteutettu ACE Revolutions -yrityksen kautta. Toiminnan käynnistämiseen oli käytetty huomattavasti sekä perustajien omaa että yrityksen rahaa. Pitemmän päälle tällainen rahoitusmalli olisi käynyt kestämättömäksi.

Vuosina 2010-2013 toteutettiin Music Against Drugs -kokonaisuuksien kehittäminen kuuden kuukauden mittaisiksi ehkäisevän päihdetyön kokonaisuuksiksi.

Nykyään Music Against Drugs -kokonaisuuden osatekijät ovat:

Music Against Drugs yhteistyökokous ja kokonaisuuden käynnistys
Music Against Drugs -starttipalaveri
Music Against Drugs –alueellinen mediapromootio 1/3
Music Against Drugs –valtakunnallisten järjestöjen ehkäisevän päihdetyön materiaalit ja osallistumismahdollisuudet tutuiksi -päivä
Music Against Drugs -bändikilpailu
Music Against Drugs Säpinää -kilpailu
Music Against Drugs alueellinen mediapromootio 2/3
Music Against Drugs -kouluviikko
Music Against Drugs – päihde-, hyvinvointi ja osallisuuskysely lapsille ja nuorille
Music Against Drugs Internet-materiaalipankki
Music Against Drugs –iltatapahtuma, -toimintatori ja järjestökylä
Music Against Drugs – ehkäisevä päihdetyö ja osallisuuden edistäminen harrastustoiminnassa -paja
Music Against Drugs -palaute ja toimintaolosuhdekysely
Music Against Drugs -kehittämispäivä
Music Against Drugs alueellinen mediapromootio 3/3
Music Against Drugs -seminaari

Kun kokonaisuutta kehitettiin niin samalla laajennettiin myös yhteistyökumppaniverkostoa.

Tällä hetkellä Music Against Drugs ry:n yhteistyökumppaneita ovat:

Valtakunnalliset pääyhteistyökumppanit

 • ACE Revolutions
 • CA Partners
 • Youth Against Drugs ry
 • Tuhkalehto

Valtakunnalliset järjestöyhteistyökumppanit

 • A-klinikkasäätiö
 • EHYT ry
 • Kännikapina
 • Mannerheimin lastensuojeluliitto
 • Syöpäjärjestöt
 • Suomen mielenterveysseura
 • Punainen risti
 • Irti huumeista ry

Kehittämistyössä käytettiin sekä ehkäisevän päihdetyön laatukriteereitä että ehkäisevän päihdetyön laatutähteä. Sampo-Ilmari Tuhkalehto on tämän jälkeen kiertänyt kutsuttuna puhujana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilaisuuksissa aiheenaan miten Music Against Drugs ry käytti laatutähteä kehittämistoiminnassaan.

Vuodesta 2011 alkaen Music Against Drugs ry on saanut rahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. RAY aloitti järjestömme rahoittamisen vuoden 2013 alusta. Rahoitukset ovat mahdollistaneet täysipäiväisen henkilöstön palkkaamisen.

Koska Music Against Drugs oli alusta asti näkynyt paljon medioissa, alkoi yhdistykseen hakeutua monia toisen asteen oppilaitosten sekä korkeakoulujen opiskelijoita työharjoittelijoiksi ja opinnäytetöiden tekijöiksi. Harjoittelijat ovat olleet erittäin tärkeä tekijäresurssi, sillä esimerkiksi ympärivuotinen valtakunnallinen yhteydenpito kuntatoimijoihin on todella laaja prosessi. Lisäksi tapahtumien tuotannossa on tarvittu paljon työpanosta.

Music Against Drugs -kokonaisuuden toteuttaminen kunnissa ympäri Suomea on herättänyt nuorissa halua liittyä Music Against Drugs -toimintaan. Alusta asti olemme ohjanneet nuoria Youth Against Drugs ry:n toimintaan, mm. YAD ry:n infopiste-koulutuksiin sekä perustamaan YAD ry:n paikallisosastoja omalle asuinpaikkakunnalleen. Vuonna 2012 aloitimme yhteistyössä YAD ry:n kanssa kouluttamaan Music Against Drugs -agentteja, joilla on mahdollisuus ottaa osaa Music Against Drugs:in toimintaan esimerkiksi osallistumalla iltatapahtumien järjestämiseen. Lisäksi olemme alkaneet ottaa toimintaamme mukaan vapaaehtoisia, joilla on jotain erityisosaamista, jota tarjoamalla he haluavat auttaa yhdistystä sekä olla mukana yhteisössä.

Nuorten kuuleminen ja omaehtoisten sekä yksilöllisten kiinnostuksenkohteiden huomioiminen on tärkeää, jotta nuorten aito osallisuus ehkäisevässä päihdetyössä voidaan mahdollistaa heille mielekkäin muodoin. Tämä myös vahvistaa heidän kokemustaan mahdollisuuksista vaikuttaa heitä koskeviin asioihin ja rohkaisee aktiiviseen kansalaisuuteen. Yksilöiden myönteiset käsitykset ympäröivästä yhteiskunnasta ja hyvät sosiaaliset taidot sekä verkostot suojaavat heitä useilta erilaisilta syrjättäviltä asioilta mm. päihde- ja mielenterveysongelmilta sekä nuorisorikollisuudelta.

Sampo-Ilmari Tuhkalehto 26.3.2013